een steenuil foto: Antoinette van Lith

Klik hier voor nieuws over de Werkgroep Steenuilen Nijbroek

Oprichting 
Na een drukbezochte informatieavond in dorpshuis de Arend door SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) over de steenuil is in 2017 is de Werkgroep Steenuilen Nijbroek opgericht. De vrijwilligers van deze werkgroep zijn actief in het gebied ten noorden van de Vaassenseweg in Nijbroek, in een stukje Terwolde en in Welsum. 
In het 1e jaar van oprichting is er in het voorjaar geïnventariseerd waar steenuiltjes actief waren door overal in het gebied ’s avonds te luisteren naar de roep van de steenuil. https://www.vogelgeluid.nl/steenuil/  Waar we ze hoorden roepen, zijn uilenkasten opgehangen in overleg met de eigenaren van de tuin of het weiland. Vanaf 2018 is de kastencontrole gestart. Het 1e controlejaar 2018 was teleurstellend voor onze werkgroep. Geen enkel broedsel gevonden!
Vanaf 2019 weten de uiltjes gelukkig onze kasten wel te vinden. Ook hebben we ondertussen nog wat kasten bijgeplaatst en verplaatst. In totaal hebben we nu 28 steenuilen-kasten onder ons beheer.

Beschermde vogel
Alle in Nederland voorkomende uilen worden gerekend tot de strikt beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming. De wet verbiedt verschillende schadelijke handelingen ten aanzien van strikt beschermde soorten, waaronder alle soorten uilen. Deze verboden gelden in heel Nederland, zowel in de stad als in agrarisch gebieden, en zijn van toepassing op alle aanwezige individuen van de soort. Overtreding van deze verboden is strafbaar als economisch delict. De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van uilen. Die bescherming strekt zich mede uit tot het functionele leefgebied dat noodzakelijk is om het broeden en rusten succesvol te laten zijn, inclusief essentieel foerageergebied. Nesten van de meeste soorten uilen zijn het gehele jaar beschermd, omdat zij elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn. Sommige soorten (kerkuil, oehoe en steenuil) gebruiken de nesten daarnaast ook buiten het broedseizoen als vaste rust- en verblijfplaats. De nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermd. 
De vrijwilligers van de werkgroep steenuilen Nijbroek hebben om bovengenoemde reden danook een registratiebewijs bij zich van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

jong steenuiltje foto: Antoinette van Lith

Waarom heeft de steenuil hulp nodig?
Het leefgebied van de steenuil is in de loop der jaren veranderd; de begroeiing in het buitengebied is niet zo divers meer als vroeger, waardoor er ook minder muizen leven die, naast o.a. insecten, regenwormen en amfibieën het hoofdvoedsel vormen van de steenuil. Bovendien zijn veel hagen verdwenen, met oude wilgen. Voor de steenuil was ook de kap van de hoogstamboomgaarden ongelukkig. Deze bomen bieden net als de knotwilg goede nestgelegenheid en maken het, door hun ruwe stam, voor jonge vogels ook mogelijk weer omhoog te klimmen als het uitvliegen niet in één keer lukt.

Territorium
Steenuilen zijn zeer honkvaste dieren. Zij blijven het hele jaar en als het kan hun hele leven, in een eenmaal gekozen leefgebiedje: hun territorium. De partners zoeken regelmatig contact met elkaar door geluid te maken, maar ook door elkaars verenkleed te verzorgen. Als een van de partners overlijdt blijft de achterblijver het territorium meestal trouw. In goed bezette gebieden wordt de vrijgekomen plaats weer snel ingenomen door een nieuwkomer. Meestal is dat een jonge vogel op zoek naar een eigen plek. De steenuil is een typische erfvogel en herkent de vaste erfbewoners. Zo kan hij rustig dichtbij op het schuurtje of in de appelboom blijven zitten en pas wegvliegen als er een vreemde bezoeker komt.  

een jonge steenuil wordt geringd

Onderzoek
De hoeveelheid eieren en jongen geven aan of het beter of slechter gaat met de steenuil. De gegevens van de jonge uiltjes als vleugellengte, gewicht e.d. geven we door aan Sovon Vogelonderzoek Nederland, zodat we het onderzoek naar de steenuil vooruithelpen. 
Zie: https://www.sovon.nl/nl/content/broedsucces-en-habitatgebruik-steenuil

Meer weten?
Als je meer info wilt over de steenuilen kun je op de website van Stone (=Steenuilenoverleg Nederland) terecht: www.steenuil.nl

Meewerken in de regio Nijbroek?
Misschien heb je een uilenkast hangen. Het zou fijn zijn als deze kast bij de uilenwerkgroep bekend wordt. Dan kunnen we hem meenemen in de uilentelling en blijven monitoren. Mail dan s.v.p. aan de coördinator van de Werkgroep Steenuilen Nijbroek:  arnold_jonker@hotmail.com

steenuiltje met 3 eieren