Bijzonder gebied tussen de dijken

Categorie: Werkgroep Rijk Landschap

Groen: zelf doen 

lekker druk bezig

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseerde de werkgroep Rijk Landschap samen met de stichting IJsselboomgaarden een cursus ‘snoeien van hoogstamfruitbomen’. De cursus, bedoeld voor mensen die graag zélf het snoeien van hoogstamfruitbomen onder de knie willen krijgen, was een groot succes: van heinde en verre kwamen deelnemers, die na een forse dosis theorie konden oefenen op de fruitbomen naast de kerk en langs de Dijkhuizenweg. De week daarna hebben leden van de werkgroep verder geoefend in de boomgaard naast de kerk en bij de nieuwe bongerds in het dorp. Het plan is om deze noodzakelijke snoei voortaan elk jaar door (leden van) de werkgroep over te nemen van de Gemeente.


Meer biodiversiteit op de begraafplaats in Nijbroek

2 november 2019

De werkgroep Rijk landschap Nijbroek bracht samen met Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging de VeluweIJsselzoom (VIJZ) een bezoek aan het kerkhof van Nijbroek aan de Vaassenseweg. Deze begraafplaats kenmerkt zich door een rijk bomenbestand. Maar achteraan ligt een kaal stuk grasland, bedoeld voor eventuele uitbreiding, die er de komende jaren niet verwacht wordt. In het kader van onze wens om de Nijbroekse polder bloem- en kruidenrijker te maken, overlegde de werkgroep met het kerkbestuur. Dat bestuur (ook in de werkgroep vertegenwoordigd) verklaarde zich graag bereid om positief te kijken naar mogelijke verbeterplannen. Die plannen zijn er intussen. 

Het ontwerp behelst onder meer de aanleg van een 5 meter brede kruidenrijke strook, in te zaaien met een zogenaamd ‘N1 bijenmengsel’ met vaste planten, direct ten zuiden en ten westen van de bestaande meidoornhaag. 

Bezoekers kunnen bloemen plukken om op het graf van hun geliefden te plaatsen. Ook zullen er drie lindebomen (tilia cordata) worden geplant, die niet alleen fraai zijn, maar ook heerlijk, ruiken en zeer geliefd zijn bij insecten als bijen. 

Het kerkbestuur heeft er inmiddels mee ingestemd en de eerste zomer zag het er al mooi uit, ondanks de droogte en mede dank aan de vrijwilligers die de begraafplaats onderhouden!

bloemenstrook 2020 begraafplaats

Aanplant in de polder winter/lente 2020

Een van de concrete initiatieven was en is een samenwerking met Agrarische Natuurvereniging VeluweIJsselzoom(VIJZ), waarbij grondeigenaren de mogelijkheid geboden wordt om de ‘eigen’ biodiversiteit te verbeteren door gesubsidieerde aanplant van meidoornhagen (later beheerd als knip-, scheer- of vlechtheg), de aanplant van struweelhagen, van hoogstamfruitbomen en/of de aanplant van laanbomen, elzen en knotbomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van aanleg van poelen of vee drinkplaatsen. 

Doelstelling van zowel de VIJZ als de werkgroep Een Rijk Landschap zijn: 

-boerenerven “groener” maken  

-verbetering van de biodiversiteit door het verbeteren van de biotoop voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren 

-behoud en herstel van het eeuwenoude Nijbroekse landschap, o.a. door het maken van ecologische verbindingen 

-verhogen en verbeteren van de cultuurhistorische waarde van de middeleeuwse polder 

Na de bewoners van de polder uitgenodigd te hebben om met plannen voor hun eigen percelen te komen, zijn inmiddels een vijftiental concrete sub-projecten uitgewerkt. Deze zijn inmiddels gerealiseerd met steun van de gemeente en de provincie. 


Verslag van het bedrijfsbezoek aan melkveehouder Wim van Eek  

7 mei 2019

Een achttal leden van de werkgroep werd op een dinsdagavond hartelijk ontvangen door Wim en zijn vrouw Carla, die ca 90 koeien melken van het steeds zeldzamer wordende MRIJ-ras.

Terwijl zij ons vol trots rondleidden door de stallen vertelde Wim een nogal deprimerend verhaal, dat uiteindelijk tot de conclusie leidt, dat alle wet- en regelgeving erop gericht is, de melkproductie te maximaliseren, en daarmee tegelijk juist biodiversiteit tegenwerkt. Dat is heel frustrerend voor een koppel ondernemers als Wim en Carla, die zeer doordrongen zijn van het belang van biodiversiteit. “Elke boer weet hoe belangrijk insecten en bodemleven is voor de natuur, en dus ook voor de boer en zijn beesten. Elk dier, van groot tot klein, heeft zijn rol en plaats in de natuur, en je kunt er bijna geen een missen.”

De oude Nederlandse rundveerassen maken nog maar amper een kwart procent van de Nederlandse melkveestapel uit, terwijl juist deze koeienrassen passen bij de noodzakelijke transitie naar een echt duurzame, groene en circulaire landbouw. De MRIJ-koe (=Maas, Rijn en IJsel) bijvoorbeeld is een dubbeldoel-koe, die zowel vlees als melk levert. Het ras is minder gevoelig voor veeziekten of problemen met vruchtbaarheid dan andere rassen. Het MRIJ-vee staat bekend als sober, door de lage voerkosten is er een hoger saldo per koe, ook bij een lagere melkprijs. Daarnaast levert het dier geslacht ook nog geld op. Maar door dat dubbele doel krijgt de houder van MRIJ-vee veel minder fosfaatrechten per koe dan de houder van bijvoorbeeld Holstein-Friesian vee. 

Fosfaatruimte wordt berekend op basis van de oppervlakte van de grond. Maar de berekeningen gaan daarbij niet standaard uit van de kadastrale perceelsomvang, maar elk jaar wordt een luchtfoto genomen; elke boom of bosschage die schaduw veroorzaakt, wordt afgetrokken van de totale oppervlakte. Verweer indienen kan wel, maar is extra administratie. Geen wonder dat boeren niet genegen zijn om bomen of heggen te (her)planten.

Misschien is zelf zuivel verwerken en lokaal verkopen een mogelijkheid om meer verdiensten te genereren, maar dit vergt weer investeringen. Ook kan de boer gebruik maken van beheersvergoedingen, maar “de overheid is voor ons uiterst onbetrouwbaar wie weet hoe lang die subsidie blijft?”

We praten lang over de opties die overblijven. Hoe kunnen we betekenisvol een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de Nijbroekse natuur? Zie hier de opgave voor onze werkgroep.


Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén